• Organizacija poslova bezbednosti i zdravlja na radu
 • Utvrđivanje prava, obaveze i odgovornosti, kao i posebnih prava i obaveza zaposlenih lica kolektivnim ugovorom, opštim aktom poslodavca i ugovorom o radu
 • Obilazak radnog prostora poslodavca i sprovođenje preventivnih mera, kroz proektovanje, izgradnju, korišćenje i održavanje objekata i primena načela prevencije
 • Izrada Programa o osposobljavanju zaposlenih za bezbedan i zdrav rad
 • Sručno osposobljavanje zaposlenih za odgovarajuća radna mesta i rukovanjem opremom za rad
 • Prijava nadležnoj inspekciji početak rada
 • Prijava ispekciji rada početak izvođenja radova na privremenim i pokretnim gradilištima
 • Izrada Elaborata o uređenju gradilišta
 • Izrada pismenog sporazuma o koordinaciji dva poslodavca na jednom radnom prostoru (gradilištu)
 • Uređenje gradilišta u skladu sa odredbama
 • Instalacije i opreme za rad na gradilištu
 • Pribavljanje neophodne dokumentacije
 • Prijava gradilišta od strane investitora nadležnoj inspekciji rada
 • Kontinualna usluga koordinatora za izvođenje radova na privremenim i pokretnim gradilištima