• Izrada opštih akata poslodavca
  • Pravila zaštite od požara
  • Plan evakuacije, obuka i uputstva za postupanje u slučaju požara
  • Konsultantske usluge za usaglašavanje poslovanja poslodavca sa zakonskim odredbama iz oblasti zaštite životne sredine
  • Izrada planova merenja emisija i upravljanja otpadom
  • Organizovanje pregleda, merenja i ispitivanja
  • Ekološke buke u životnoj sredini
  • Otpadne i površinske vode